top of page

# MOPRIM OY


## Tietojen käyttöehdot Green Team Finland mobiilisovellukselle ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä: ```

Porvoon Akilles ry, c/o Tietosuojavastaava, c/o Alkemax Oy, Terhi Järvikari, Sannaistenkatu 8 06100 Porvoo, Finland

Email: ari.langsjo@gmail.com

Moprim Oy, c/o Tietosuojavastaava, Lautatarhankatu 6, 00580 Helsinki, Finland Sähköposti: privacy@moprim.com
```

### Tiedon keräämisen tarkoitus

Moprim Oy (y-tunnus 2732443-5), Lautatarhankatu 6, 00580 Helsinki (”Moprim”) ja Porvoon Akilles ry, Suomeen rekisteröity yhdistys (y-tunnus 0669952-9) ("Akilles") tarjoaa sinulle liikkumisen seurantaan mobiilisovelluksen Green Team Finland (”Sovellus”), jonka avulla sinä (”Käyttäjä”) voit seurata liikkumistasi ja liikkumismuotojasi osana päivittäisiä toimintojasi Sovelluksen yleisten käyttöehtojen (”Ehdot”) mukaisesti ja voit halutessasi liittyä yhteisöihin (”Yhteisö”), joissa voit jakaa liikkumistietojasi yhteisöön sekä saada mahdollisia yhteistyökumppaneiden palveluja (”Palvelut”) käyttöön Sovelluksen avulla.

## Sovelluksen kuvaus

Sovellus on kehitetty uusien liikkumisen palveluiden kehittämiseksi ja olennaisen liikkumiseen ja siihen liittyvän tiedon keräämiseksi, kuten liikkumisen määrät sekä paikat, joissa liikkumista tapahtuu. Lisäksi Sovelluksen tarkoituksena on selvittää käyttäjän liikkumismuoto eri tilanteissa.

#### Liikkumistiedon keräämistavat

Sovellus kerää käyttäjän liikkumismuotoja sekä tarpeen mukaan sijaintietoja. Tietojen perusteella rakennetaan päiväkohtaisia matkaketjuja sekä arvioidaan liikkumismuotoja ja reittejä pidemmällä aikavälillä. Käyttäjän liikkumismuotojen kehittymistä voidaan myös arvioida tietojen perusteella.

Kun aloitat käyttämään Sovellusta, Moprimin teknologia kerää puhelimen kiihtyvyys- ja mahdollisesti gyroskooppianturien sekä muiden anturien tietoja liikkumismuodon selvittämiseksi sekä sijaintitiedot. Tietojen perusteella voidaan arvioida etäisyyttä ja kuljettua matkaa sekä rakentaa liikkumisprofiiliasi.

Sovellus kerää lisäksi puhelimesi mallinumeron, käyttöjärjestelmän versiotiedot, sovelluksen versiotiedot, sijaintitiedot sekä liikkumismuodon ja siirtää tiedon pilvipalveluun. Pilvipalvelussa tiedosta muodostetaan esimerkiksi matkaketjuja, yhdistetään tietoa julkisesta liikenteestä saatavilla olevaan tietoon sekä mahdollisesti laaditaan karttaesitys tiedon esittämiseksi kartalla Sovelluksessa.

### Kerättävät tietotyypit ja tavat

Seuraava lista sisältää yhteenvedon kerättävistä tiedoista (osa tiedoista voidaan kerätä vain, jos

puhelimessa on ko. anturi/sensori asennettuna ja/tai Palvelu edellyttää ko. tiedon keräämistä):

Käyttäjän tunnistetiedot
+ käyttäjätunnus ja sähköpostiosoite

+ muut mahdolliset käyttäjän valinnaiset rekisteröintitiedot Sovellukselle, kuten nimi, käyttäjänimi ja

puhelinumero

Sovellus puhelimessa + aika

+ sijaintiedot (GPS, Wi-Fi, matkapuhelinverkko pohjainen sijainti) ja sijaintitiedon tarkkuus

+ kiihtyvyystiedot (kiihtyvyysanturin antama tieto)
+ puhelimen asentotiedot (gyroskoopin antama tieto)
+ korkeus/ilmanpaine (puhelimen anturin antama tieto)

+ magnetometrin tiedot (puhelimen anturin antama tieto)
+ liikkumistiedot (puhelimen käyttöjärjestelmän antama tieto)
+ liikkumistiedon luotettavuus
+ puhelinlaitteen malli, tyyppi, käyttöjärjestelmän versio, sovelluksen versio

### Liikkumistiedon käsittely

Kun Sovellus on kerännyt liikkumistietoja, ne siirretään joko langattoman ja/tai mobiiliverkon kautta Moprimin pilvipalveluun käsittelyä varten, jonne tieto tallenetaan tietokantoihin. Pääasiallinen käytetty pilvipalvelu on Amazon AWS. Tieto siirretään pilvipalveluun salattuna. Amazon AWS pilvipalvelun käyttö tapahtuu pääasiallisesti EU/ETA alueella.

### Sovelluksen tallentama tieto

Sovellus saattaa tallentaa tietoa puhelimeen, mutta hakee pääasiallisesti päivitetyt tiedot pilvipalvelusta.

### Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Tuotteitamme ja palvelujamme saatetaan tarjota käyttämällä maailmanlaajuisesti eri maissa sijaitsevia resursseja ja palvelimia. Tästä syystä henkilötietojasi saatetaan siirtää rajojen yli sen maan ulkopuolelle, jossa käytät palvelujamme, mukaan lukien maihin, jotka ovat Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella. Tällaisissa tapauksissa varmistamme, että siirrolle on laillinen peruste ja että sovellettavassa laissa edellytetty henkilötietojen suoja toteutuu, esimerkiksi käyttämällä Euroopan parlamentin ja neuvoston asettamia mallisopimuslausekkeista henkilötietojen siirtoa varten ja vaatimalla muiden asianmukaisten teknisten ja organisatoristen tietoturvatoimenpiteiden käyttöä.

Tietojen tallennuspalvelujen tarjoajien lisäksi saatamme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille edellyttäen, että

+ luovutus on kohtuudella välttämätöntä palvelujen tarjoamiseksi sinulle. Voimme esimerkiksi jakaa nimesi ja yhteystietosi sekä liikkumistietojasi Yhteisön hallinnoijalle, jota haluat käyttää, jotta kyseinen palveluntarjoaja tietää, että käytät sen palveluja ja voi tarvittaessa olla sinuun suoraan yhteydessä. Yhteisöön liittymisen yhteydessä olet hyväksynyt Yhteisölle ja Yhteisön hallinnoijalle luovutettavat tiedot;

+ luovutus on kohtuudella välttämätöntä palvelujemme kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Saatamme esimerkiksi käyttää ulkopuolisia konsultteja auttamaan

meitä kehittämään palvelujamme. Aina kun käytämme ulkopuolisia konsultteja, velvoitamme heidät sopimuksella noudattamaan tätä Tietosuojakäytäntöä ja analyysi- ja personointitarkoituksiin käytetty tieto on mahdollisuuksien mukaan anonymisoitua tai psenonymisoitua;

+ luovutus on kohtuudella välttämätöntä, jotta voimme panna palveluehtomme täytäntöön;

+ luovutus on kohtuudella välttämätöntä petoksen tai tietosuojaloukkausten havaitsemiseksi ja estämiseksi;

+ luovutus tehdään viranomaisen pyynnöstä;

+ luovutus tehdään sovellettavan lain mukaisesti.

Jos päätämme myydä, ostaa tai muuten järjestää liiketoimintojamme uudelleen tietyissä maissa, saatamme siinä yhteydessä luovuttaa henkilötietojasi todellisille ostajille ja heidän neuvonantajilleen.

Saatamme jakaa muita kuin henkilötietoja tai anonymisoitua tilastotietoa valituille kolmansille osapuolille.

Saatamme jakaa tai myydä anonymisoitua liikkumistietoa kolmansille osapuolille.

### Henkilötietojen säilyttäminen

Kuten useimmat palveluntarjoajat, säilytämme ja käsittelemme henkilötietojasi (jos niitä on) kolmannen osapuolen palvelimilla (” tietojen tallennuspalvelun tarjoajat”). Olemme valinneet tietojen tallennuspalvelun tarjoajat siten, että pääasiassa tietojasi säilytetään Euroopan talousalueella. Jos siirrämme henkilötietojasi Euroopan talousalueen ulkopuolelle, huolehdimme, että siirto on toteutettu voimassa olevan tietosuojalain säädännön mukaisesti. Kolmannen osapuolen palvelimet on suojattu fyysisillä sekä teknologisilla turvalaitteilla. Käyttämällä palvelujamme annat meille suostumuksesi (mahdollisten) henkilötietojesi säilytykseen, käsittelyyn ja siirtoon asuinmaasi ulkopuolella maihin, joissa tietojen tallennuspalvelun tarjoajat sijaitsevat. Henkilötietojasi ei säilytetä pidempään kuin on välttämätöntä niitä tarkoituksia varten, joita varten henkilötietojen käsitellään.

Henkilöprofiilisi ja siihen liittyvät tiedot poistuvat heti, kun poistat profiilisi palvelustamme. Kaikki muut säilyttämämme henkilötiedot poistetaan tai anonymisoidaan lopullisesti säännöllisin väliajoin ja vähintään kerran vuodessa, ellei voimassa olevasta lainsäädännöstä, kuten kuluttajansuojaan, kanneaikoihin ja kirjanpitoon liittyen muuta johdu. Tällaisten tietojen säilytysvelvoitteet kestävät tyypillisimmillään 3-10 vuotta. Jos säilytämme joltain osin henkilötietoja kauemmin esimerkiksi tilastollisia tai tutkimustarkoituksia varten, huolehdimme aina tietojen anonymisoinnista.

### Tietoturva

Rajoitamme pääsyn henkilötietoja sisältäviin tietokantoihimme valtuutetuille henkilöille, joilla on todellinen tarve saada tällaiset tiedot käyttöönsä.

+ Käytämme kerättyjen henkilötietojen suojaamiseen toimialan perusturvamekanismeja. Kaikki kerätyt henkilötiedot tallennetaan suojattuihin tietokantoihin, jotka ovat tietojen tallennuspalvelujen tarjoajan tarjoaman palomuurin sekä fyysisten ja ohjelmistopohjaisten kulunvalvontatoimien takana.

+ Pseudonymisoimme ja salaamme henkilötiedot

Kehittäessämme palvelujamme voimme ottaa käyttöön uusia tai vaihtoehtoisia tietosuojatoimenpiteitä tietojesi suojaamiseksi.

Fyysisen tai teknisen tietoturvaloukkauksen sattuessa Moprimilla on valmiudet palauttaa henkilötietojen saatavuus ja niihin pääsy. Ilmoitamme myös kaikista tietoturvaloukkauksista Yhteisö asiakkaiden rekisterinpitäjille.

### Sinun oikeutesi

Antaessasi meille henkilötietojasi sinulla on tiettyjä oikeuksia. Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, että käsittelemme henkilötietojasi ja oikeus tietää, mitä tietoja olemme keränneet sinusta. Sinulla on myös oikeus oikaista tai poistattaa virheelliset, puutteelliset, epätarkat, tarpeettomat tai vanhentuneet tiedot sekä tietyin edellytyksin rajoittaa tai vastustaa niiden käyttöä voimassaolevan lain mukaisesti. Voi myös esittää pyynnön siirtää tiedot toiseen järjestelmään, mikäli se on teknisesti mahdollista ja peruuttaa aiemmin antamasi suostumuksen henkilötietojen käsittelylle. Haluamme tehdä tästä prosessista mahdollisimman yksinkertaisen. Siksi joihinkin antamistasi tiedoista on pääsy itse Sovelluksen kautta, ja voit katsoa, muokata tai poistaa näitä tietoja milloin tahansa.

Jotkut tiedot eivät ole saatavilla Sovelluksen kautta. Voit pyytää, että saat tarkistaa, muuttaa tai poistaa tällaisia tietoja lähettämällä kirjallisen pyynnön aikaisemmin ilmoitettuun osoitteeseen yhdessä sellaisen dokumentaation kanssa, jonka perusteella voimme todentaa henkilöllisyytesi.

Jos koet, että tietosuoja-asetuksessa turvattuja oikeuksiasi on loukattu, emmekä pyynnöstäsi huolimatta ole korjanneet toimintaamme, voit olla yhteydessä valvontaviranomaiseen siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakituinen asuinpaikka.

### Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön

Huomaa myös, että koska haluamme varmistaa, että tämä Tietosuojakäytäntö vastaa asianmukaisesti tapaa, jolla käsittelemme tietojasi, meidän täytyy pidättää oikeus tehdä siihen muutoksia oman harkintamme mukaan tarvittaessa. Vaikka pyrimme kohtuudella ilmoittamaan sinulle kaikista Tietosuojakäytännön olennaisista muutoksista, sinun tulee parhaasi mukaan tarkistaa tämä asiakirja säännöllisesti.

###  

bottom of page